Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om studien

COVID Symptom Study Sverige samlade in data mellan april 2020 och juli 2022. I dag är studien i en analyserings- och resultatpubliceringsfas. Ingen rekrytering av studiedeltagare pågår.

COVID Symptom Study Sverige är ett forskningsprojekt vid Lunds universitet och Uppsala universitet. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten i Sverige (DNR 2020-01803, 2020-04006, 2020-04145, 2020-04451, 2020-07080, 2021-02316). Lunds universitet är svensk forskningshuvudman, och har huvudansvar för kontakten med studiedeltagare samt för samarbetet med det brittiska hälsoföretaget Zoe Limited som utvecklade och drev appen för datainsamling.

Syfte

Syftet med det här projektet är att öka kunskapen om sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. Detta kan forskare på Lunds universitet och Uppsala universitet göra tack vare att frivilliga vuxna (18 år och äldre) i Sverige deltog i studien och använde appen mellan april 2020 och juli 2023.

Projektets två huvudsyften:

 • Kartlägga spridningen av covid-19 i Sverige. Specifikt kommer vi att:
  • Undersöka temporala och geografiska trender i smittspridningen av SARS-CoV-2 och hur förändringar i nationella strategier påverkar denna.
  • Jämföra temporala och geografiska trender av spridningen av SARS-CoV-2 mellan olika länder med olika demografi och nationella strategier.
 • Öka kunskapen om covid-19, förstå vilka grupper som riskerar att drabbas hårdast och vilka symtomkombinationer man kan få i samband med covid-19 beroende på underliggande riskfaktorer, tidigt vs. sent under infektionen, och under olika faser av pandemin inklusive efter införandet av vaccination. Specifik kommer vi att:
  • Undersöka om långdragna symtom på covid-19 är associerat med olika underliggande riskfaktorer (t.ex. typ av diabetes och/eller grad av fetma).
  • Använda maskininlärning för att identifiera specifika kombinationer av covid-19-symtom som varierar beroende på bland annat underliggande riskfaktorer (t.ex. typ av diabetes och/eller grad av fetma).
  • Undersöka hur vaccination mot covid-19 påverkar smittspridning, presentation av symtom och särskild risk för långstidscovid.

Totalt deltog drygt 208 000 deltagare i Sverige och vid datainsamligens slut hade fler än 20 miljoner dagsrapporter samlats in.

Resultat och metod

Presentation av analyser och prediktioner skedde löpande på studiens resultatsida där vi presenterade kartor och trender över uppskattad förekomst av symtomatisk covid-19 baserat på data från appen. Vi publicerade även veckovis rapporter som skickas ut till bland annat sjukvårdsregioner, smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Dessa återfinns här. I dessa rapporter ingick en överblick över det nationella läget samt även en lista över de tio postnummerområden där vi observerat störst förändring i uppskattad andel individer med symtomatisk covid-19 under den senaste veckan.

De beräkningsmetoder vi använde grundade sig på jämförelser mellan de studiedeltagare som testat positivt och de som testat negativt för pågående covid-19-infektion. Vi använde sedan dessa jämförelser för att uppskatta sannolikheten att de som inte testat sig skulle vara positiva om de hade testats. Fram till den 20 januari 2021 använde vi oss av en beräkningsmetod som grundade sig på data från studiedeltagarna i Storbritannien från april 2020. Tack vare att så många studiedeltagare i Sverige sedan rapporterade i appen och att andelen som testades i Sverige också ökade kunde vi sedan basera vår modell på enbart svenska data. Totalt har den svenska forskningsstudien tagit emot drygt 20 miljoner dagsrapporter.

Läs mer om principerna bakom den matematiska algoritm som används i studien i tidskriften Nature Medicine här. Denna matematiska aloritm tar hänsyn till eventuell förekomst av särskilda symtom för att beräkna andelen studiedeltagare som, om de testades för pågående covid-19-infektion, sannolikt skulle testas positivt. Förekomst eller avsaknad av varje enskilt symtom är viktigt – förekomsten av vissa symtom ökar sannolikheten för att studiedeltagaren har just covid-19, medan förekomsten av andra symtom gör att det är mer sannolikt att besvären beror på något annat. Vi säger att vi ”viktar” de olika symtomen. På bilden nedan ser du hur vi viktar olika symtom.

 

Tabell med symtom på y-axeln vikten, på x-axeln symtomen nedsatt lukt- eller smaksinne, andningsbesvär, aptitlöshet, hosta, feber, diarré, buksmärta, bröstsmärta, förvirring, heshet

Om appen

COVID Symptom Study Sverige använde sig av en app för att samla in data från studiedeltagarna. Appen COVID Symptom Study utvecklades av brittiska hälsoföretaget Zoe Limited med hjälp av vetenskapliga analyser från King's College London och Guys och St Thomas sjukhus i London och lanserades i Storbritannien den 23 mars 2020. Den 29 april 2020 lanserades appen i Sverige efter anpassning till svenska förhållanden. Appen underhölls av Zoe Limited och ZOE delade data som samlats in i Sverige med Lunds universitet för bearbetning och analys.

I den svenska versionen av appen kunder personer 18 år eller äldre som ville gå med i studien ge sitt samtycke till att delta i studien. Vid första inloggningen fyllde deltagarna i en kort hälsodeklaration. Den som arbetade inom hälso- och sjukvård kunde även uppge eventuell exponering för misstänkt eller bekräftad covid-19 på arbetsplatsen. Därefter ombads deltagarna att adagligen svara på frågor om hur de mådde, samt rapportera symtom som skulle kunna tyda på en covid-19-infektion samt om de testats för covid-19. Personer som arbetade inom vården hade också dagligen möjlighet att svara på frågor om smittrisk på arbetet. 

Datasäkerhet

Zoe Limited ansvarade för datainsamling från studiedeltagare som bor i Sverige och för data i Storbritannien. Lunds universitet är svensk forskningshuvudman och är ansvarig för data när den skickats från Zoe Limited i London till Lunds universitet i Sverige. Data kommer att sparas vid Lunds universitet i minst tio år efter den samlats in i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All datalagring och överföring i Sverige uppfyller de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning 2016/679, också kallat GDPR (General Data Protection Regulation), och annan relevant lagstiftning. 

COVID Symptom Study Sverige

Studien COVID Symptom Study Sverige lanserades i april 2020 och totalt deltog drygt 208 000 personer i Sverige i studien. Studiens datainsamlingsfas avslutades i juli 2022. Vi har tagit emot fler än 20 miljoner dagsrapporter från studiedeltagare vilka ni ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att analysera och publicera resultat från studien. Du kan läsa mer om när och varför datainsamlingsfasen avslutades här och resultat från studien kommer att delges som nyheter på denna sida.