Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information till studiedeltagare

Historisk sida - studiens datainsamlingsfas avslutades i juli 2022.

Information till studiedeltagare

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt som handlar om covid-19. I det här dokumentet får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Projektets titel är ”Nationellt initiativ för att via en app i realtid kartlägga samhällsspridningen av covid-19 i Sverige samt riskfaktorer för att drabbas av en allvarlig sjukdomsbild vid covid-19”, och forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten i Sverige (DNR 2020-01803, 2020-04006, 2020-04145, 2020-04451, 2020-07080, 2021-02316).

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Syftet med det här projektet är att öka kunskapen om sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. Vårt mål är att kartlägga den snabba smittspridningen av covid-19 i landet, och också att undersöka riskfaktorer för att drabbas av en mer allvarlig sjukdomsbild.

I det här projektet kommer vi att använda oss av en app: ”COVID Symptom Study” som är gratis för användarna. Appen har utvecklats och underhålls av det brittiska hälsoföretaget Zoe Limited. I appen kan studiedeltagare/appanvändare anonymt fylla i en kort hälsodeklaration och om huruvida de har några symtom som skulle kunna tyda på att de har drabbats av covid-19, t.ex. feber eller hosta, samt uppge om de har förändrat sina levnadsvanor sedan pandemin bröt ut. Deltagare kan även ange om och när de testats för covid-19 samt om de vaccinerats. Studiedeltagare som arbetar inom hälso- och sjukvård kommer också att kunna uppge om de exponerats för smitta på sitt arbete. Data som samlas in från alla appanvändare kan sedan analyseras på gruppnivå för att undersöka hur och var covid-19 sprids i landet. Vi kommer också att kunna se vad som händer med smittspridningen på sikt, och hur olika delar av landet påverkas av nationella restriktioner gällande t.ex. resande och antal personer som får delta i allmänna sammankomster. Utifrån informationen i hälsodeklarationen kan vi också analysera vilka som verkar ha stor risk att drabbas av svårare symtom. Vi kommer också att kunna se om det verkar som om faktorer som påverkar folkhälsan i Sverige förändras av den pågående pandemin. Vi kommer att samla in data så länge som covid-19 sprids i Sverige.

Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Om du väljer att delta i studien kan du börja använda appen COVID Symptom Study. Du kommer att då att först svara på en kort hälsodeklaration. Vi kommer att be om ditt postnummer för att kunna veta ditt ungefärliga geografiska läge i Sverige (appen kommer dock inte att samla in någon GPS-data). Vi kommer också att fråga dig om du arbetar inom hälso- och sjukvård, och om du gör det kommer vi att fråga om du blivit exponerad för covid-19 på din arbetsplats och i så fall om du haft tillgång till skyddsutrustning. Du väljer själv hur många frågor du svarar på och vilka frågor du föredrar att inte svara på. Att svara på alla frågor tar ungefär 10-15 minuter.

Sedan kommer du att kunna svara på frågor om huruvida du har symtom av den typ som många får vid covid-19, dvs t.ex. feber, hosta, andningssvårigheter och uttalad trötthet. Du kommer också att kunna fylla i om du har behövt uppsöka sjukvården för dina symtom, och om du blivit testad för covid-19. Du som arbetar inom sjukvården kan också uppdatera om du nyligen blivit exponerad för misstänkt covid-19 på din arbetsplats. Du kommer att kunna uppdatera de här frågorna i appen dagligen, eller så ofta eller sällan du vill, det tar ungefär 1 minut per gång. Du kommer också att kunna välja att svara på frågor om eventuella covid-19-tester du tagit samt om vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa.

Du är anonym när du deltar i studien och svarar på frågorna. Vi kommer inte fråga dig om ditt namn, ditt personnummer, din adress eller ditt telefonnummer. E-postadressen som du använder för att skapa ett konto kommer inte att ingå i forskningsdatabasen på Lunds universitet. Om du vill kommer du att kunna få push-notiser via appen, som påminner om att svara på frågorna eller om vi vill informera alla användare om något. Du kan självklart välja att stänga av push-notiserna. Frågorna i appen uppdateras i takt med att vi lär oss mer om covid-19.  

Du väljer själv hur länge du vill delta i studien och använda appen. Du kan avsluta ditt deltagande när som helst och/eller avinstallera appen och vi kommer inte att fråga dig varför.

Observera att du måste vara 18 år eller äldre för att delta i studien.

Appen är utvecklad för att möjliggöra datainsamling från många anonyma användare. Den ger inte hälsoråd, och ersätter inte ordinarie kontakt med sjukvården. Du kommer inte heller kunna ta kontakt med sjukvårdspersonal via appen.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Att svara på frågor om sin hälsa skulle kunna upplevas som obehagligt för vissa, men det är aldrig obligatoriskt att svara på någon fråga, och du väljer alltid själv hur mycket och hur länge du vill använda appen. Eftersom du är anonym när du deltar kommer du inte att kunna identifieras eller kontaktas i studien, och risken för integritetsintrång är liten.

Det finns inga direkta fördelar för dig av att delta i den här studien, och du kommer inte att kunna få personliga hälsoråd eller personlig uppföljning via appen. Ditt deltagande kan däremot bidra med mycket viktig kunskap om coronaviruset.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig via appen COVID Symptom Study. Ändamålet med informationsinsamlingen är att möjliggöra forskning på spridningen av covid-19 i den svenska befolkningen. Den rättsliga grunden för informationsinsamlingen är därmed allmänt intresse.  

Appen COVID Symptom Study är utvecklad av forskare på King’s College i London, Guy’s Hospital och St Thomas Hospital i London, samt utvecklare på hälsoföretaget Zoe Limited i Storbritannien. Zoe Limited kommer att ansvara för initial insamling av data från COVID Symptom Study. Information från de svenska användarna kommer sedan med säker filöverföring och i krypterad form överföras till Lunds universitet.

Lunds universitet kommer sedan att bygga upp en forskningsdatabas med informationen från svenska användare av COVID Symptom Study. Forskningsdatabasen kommer att ligga på en säker server utan tillgång för icke auktoriserad personal eller andra utomstående. Tillgång till data kommer enbart att ges till utvalda forskare i projektet.

Lunds universitet har ingått ett samarbetsavtal med Uppsala universitet inom ramen för COVID Symptom Study. Utvalda forskare på Uppsala universitet ingår i forskningsprojektet COVID Symptom Study och Lunds universitet kommer att kunna dela data med dessa forskare på Uppsala universitet. Utvalda forskare vid andra akademiska institutioner i Sverige kan inom ramen för separata samarbetsavtal också komma att delta i analyser av data. Lunds universitet kommer fortsatt ha huvudansvar för samarbetet med Zoe Limited samt för kontakter med studiedeltagarna.

All information som samlas in från användarna via appen COVID Symptom Study kommer att sammanställas och analyseras på gruppnivå, och inga individuella karakteristika kommer att kunna identifieras. Resultaten från sammanställningarna och analyserna kommer att skickas löpande till Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter samt ansvariga inom hälso- och sjukvård. Resultaten kommer också att publiceras löpande på studiens hemsida (Covid19app.lu.se). Vi kommer också att publicera resultat på gruppnivå i medicinska tidskrifter.

Zoe Limited ansvarar för datainsamling från svenska användare i Sverige och för data i Storbritannien. Ansvarig för data från svenska användare när den skickats från Zoe Limited till Lunds universitet i Sverige är forskningshuvudmannen Lunds universitet. Data kommer att sparas på Lunds universitet i minst 10 år efter den samlats in i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All datalagring och överföring i Sverige och i Storbritannien uppfyller de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning 2016/679, också kallat GDPR (General Data Protection Regulation), och annan relevant lagstiftning.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av den information om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att information som du lämnat raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan du göra genom att e-posta till leavecovidtracking-sweden [at] joinzoe [dot] comtarget="_blank" från den e-postadress du använt för att registrera dig i appen. Du kan även ta bort dina uppgifter direkt i appens huvudmeny. Du kan även kontakta ansvarig forskare i Sverige professor Maria Gomez om du har frågor, se kontaktinformation nedan.

Det finns också ett dataskyddsombud på Lunds universitet som nås på dataskyddsombud [at] lu [dot] se. Om du är missnöjd med hur dina uppgifter behandlas har du även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen i Stockholm som är den aktuella tillsynsmyndigheten (datainspektionen [at] datainspektionen [dot] se). Mer information om detta hittar du via

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Hur får jag information om resultatet i studien?

Forskargruppen kommer att löpande sammanställa och analysera resultat från forskningsprojektet, och du kommer att kunna ta del av resultaten på studiens hemsida Covid19app.lu.se. Resultat kommer bara att visa information på gruppnivå, och ingen information kan härledas till just dig.

Ersättning och försäkring

Du kommer inte att få någon ersättning för ditt deltagande i studien, och du omfattas inte av någon speciell försäkring när du deltar.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande så kan du själv sluta använda eller avinstallera appen COVID Symptom Study.

Ansvarig för studien

Ansvarig för studien är professor Maria Gomez. Om du har några ytterligare frågor gällande studien så får du gärna mejla henne på e-postadressen nedan:

Professor Maria Gomez

Lunds universitet, CRC,

Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Tfn: 040-391058

covid-symptom-study [at] med [dot] lu [dot] se

Samtycke till att delta i studien

Samtycke till att delta lämnas i appen.

COVID Symptom Study Sverige

Studien COVID Symptom Study Sverige lanserades i april 2020 och totalt deltog drygt 208 000 personer i Sverige i studien. Studiens datainsamlingsfas avslutades i juli 2022. Vi har tagit emot fler än 20 miljoner dagsrapporter från studiedeltagare vilka ni ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att analysera och publicera resultat från studien. Du kan läsa mer om när och varför datainsamlingsfasen avslutades här och resultat från studien kommer att delges som nyheter på denna sida.